ĐIỀU LỆ CLB QUẢN LÝ BUỒNG VIỆT NAM
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 278/QĐ-HHKSVN
Ngày 15 tháng 04 năm 2014 của Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Việt Nam)


Chương I


NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên của Hội

1. Tên của Hội: CÂU LẠC BỘ QUẢN LÝ BUỒNG VIỆT NAM
2. Tên giao dịch: VIETNAM EXECUTIVE HOUSEKEEPER ASSOCIATION
3. Tên viết tắt: VEHA

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

Câu lạc bộ quản lý Buồng Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tập hợp các công ty, đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực phục vụ Buồng tại các cơ sở khách sạn, trường đào tạo nghiệp vụ khách sạn ở Việt Nam nhằm trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ, giúp đỡ nhau nâng cao trình độ, xây dựng, áp dụng và cải tiến các giải pháp về nghiệp vụ Buồng tại Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ ngành khách sạn Việt Nam; đẩy mạnh việc giới thiệu hoạt động và nghề Buồng Việt Nam ở trong và ngoài nước, từ người dân đến bạn bè quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức, phạm vi hoạt động, địa vị pháp lý và trụ sở của Câu lạc bộ

1. Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ quản lý Buồng Việt Nam là tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự trang trải kinh phí, quyết định theo đa số, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Câu lạc bộ. Các quyết định, nghị quyết của Đại hội, của Ban Chấp hành chỉ có hiệu lực khi có ít nhất 2/3 tổng số đại biểu trong danh sách chính thức tham dự.
2. Câu lạc bộ quản lý Buồng Việt Nam hoạt động trong phạm vi cả nước.
3. Câu lạc bộ quản lý Buồng Việt Nam chịu sự quản lý của Hiệp hội Khách sạn Việt Nam.
4. Câu lạc bộ quản lý Buồng Việt Nam có trụ sở tại Hà Nội.


Download toàn bộ Điều lệ tại đây

CÂU LẠC BỘ QUẢN LÝ BUỒNG VIỆT NAM
VIETNAM EXECUTIVE HOUSEKEEPERS ASSOCIATION (VEHA)
Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà HCMCC, Số 249A Thuỵ Khuê, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 02422 142 145     Email : office@veha.org.vn         Website: www.veha.org.vn